Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch thả muỗi mang Wolbachia tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Bộ Y tế đã có quyết định chính thức phê duyệt kế hoạch thả thí điểm muỗi mang Wolbachia nhằm phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXH) của Dự án Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam.

Theo kế hoạch mới được Bộ Y tế phê duyệt, trong năm 2018, Dự án sẽ thả muỗi mang Wolbachia tại 8 thôn trung tâm xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, cụ thể là các thôn Lương Sơn 1-2-3, Văn Đăng 1-2-3 và Võ Tánh 1-2. Thời gian thả muỗi dự kiến bắt đầu từ tháng 3/2018 và kéo dài trong 12-18 tuần. Dự án đã lập bản đồ phân chia các ô thả muỗi trong khu vực, mỗi ô có kích thước 50m x 50m (diện tích 2500m2). Mỗi tuần Dự án sẽ thả khoảng 100 con muỗi vào mỗi ô như vậy, tương ứng với mức thả trung bình là 01 con muỗi/25m2/tuần.

Download Publication

Quay lại Thông tin dành cho báo chí